V2492 Cyg

Переменная звезда 

V2492 Cyg

13.90 -  19.00
Type: INT
mag. code: V
Period: 0.0000000000
Num: 312492
J2000.0 RA: 20h 51m 26.2s

DE: +44° 05' 24"

Наблюдения

  • 18.08.2017
  •  v2492cyg.jpg (229269 bytes)

     


    v2492cygm.gif (15448 bytes)

    v2492cygt.gif (23460 bytes)